BornaUniversity

BORNA UNIVERSITY  >> رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

موقعیت وظیفه:     فیض آباد،‌ بدخشان
دوره قرارداد:       یک سال (۳ ماه دوره آزمایشی)، بعد از ختم دوره موفقانه یک ساله، قراداد دایمی عقد میگردد.  
تحصیلات:‌           درجه ماستری  در بخش مربوطه
تاریخ ختم اعلان:  ۷/۱۲/۱۳۹۶
 
معرفی موسسه:
 مؤسسه  تحصیلات عالی برنا فعالیت خویش را تحت قانون راجستر آغاز نموده و به تاریخ ۲۷ جوزا ۱۳۹۲ مطابق به هفدهم جون سال ٢٠١٣ در اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان و وزارت تحصیلات عالی ثبت و راجستر گردید. 
 
در ماه اسد ۱۳۹۲ این مؤسسه فعالیت اکادمیک خویش را با پذیرش دانشجو در بخش اقتصاد،‌ دیپارتمنت  مدیریت کسب و کار  و در ماه اسد ۱۳۹۳ در بخش حقوق و علوم سیاسی آغاز نمود.
هدف و مرام:
هدف: ایجاد دانشگاهی در مقیاس جهانی، به منظور ارتقای دانش و خلق تجربه بی مانند آموزش و فراگیری در عرصه های ساینس، تکنالوژی، مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و زمینه های دیگر فراگیری علوم که بیشترین کار آیی و مفیدیت را برای جامعه در پی خواهد داشت.
مرام: موفقیت و پیشرفت از طریق پیوند های بین المللی و تشریک مساعی در ایجاد پروسه یی جهت ارتقای دانش در یک محیط اکادمیک و پژوهشی و جذب و آموزش افراد دریک محیط پر مزیت و الهام بخش با ایجاد زمینه آزادی عمل، توانمند سازی، خلاقیت و نوآوری.
 
شرح وظیفه:
 1. ارزیابی و تأیید تهیه مواد درسی مطابق به معیارات قبول شده علمی .
 2. تهیه پلان درسی مطابق کریکولم و نصاب درسی داده شده.
 3. تقسیم ساعات درسی، نظر به رشته و تخصص استادان.
 4. بررسی مواد و برنامه‌های درسی استادان پیش از به اجرا در آمدن.
 5. تهیه تقسیم اوقات درسی و امتحانات و نظارت از جریان تطبیق، مطابق تقویم اکادمیک  و مقررات مؤسسه.
 6. نظارت از تطبیق پلان درسی و حضور فعال استادان در صنوف درسی.
 7. دایر نمودن صنوف عملی و نظری مطابق تقسیم اوقات تهیه شده از جانب موسسه.
 8. جلو گیری ازقانون شکنی ها ،اعمال مغایراخلاق وآداب اجتماعی دردانشکده.
 9. پیشنهاد به ریاست دانشگاه و بورد رهبری درباره تقرر،ترفیع و انفکاک منسوبین و استادان دانشکده نظر به نیاز مندی های دانشکده.
 • تامین نظم وانظبات دردانشکده به منظورایجادفضای سالم کار،تدریس وتحقیق.
 • انکشاف تدابیرلازم به منطوربهبود وضع تدریسی،تحقیقی،اداری وخدماتی دانشکده.
 • مراقبت و ارزیابی از تطبیق پلانها وپروگرامهای درسی ،علمی ،فرهنگی وخدمات اجتماعی طبق احکام، قانون ،لوایح وطرزالعمل ها.
 • تلاش پیگیرواقدام مؤثربرای ایجاد روابط ومناسبات علمی واکادمیک با دانشکده های همتا در داخل و خارج کشور.
 • جلب وجذب پروژه های تحقیقی.
 • اجراات لازم درمورد استفاده مشروع از دارای های دانشکده.
 1. تامین هماهنگی وتشریک مساعی میان دانشکده ها ،دیپارتمنت ها وشعبات مؤسسه.
 • ایجاد بخش تحقیقی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و فعال نگهداشتن آن.
 • انتشار مقالات علمی و پژوهشی بخش تحقیقاتی حقوق و علوم سیاسی در سایت انترنیتی دانشگاه.
 • حل مشکلات تحصیلی محصلین بوقت وزمان آن.
 • ارزیابی محصیلن بوقت و زمان آن نظر به طرزالعمل تضمین کیفیت و درختم سمستر های تحصیلی .
 • حفظ روابط حسنه و پایدار با ریاست ها و آمریت های مربوطه وزارت تحصیلات عالی.
 • ارزیابی از ارائه گزارش سمستر وار و سالانه احصایه محصلین، نتایج امتحانات محصلین و گزارش مکمل دانشکده حقوق و علوم سیاسی به ریاست ها و آمریت های مربوطه وزارت محترم تحصیلات عالی.
 • نظارت از وظایف و مسئولیت های بخش تدریسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اطمینان حاصل نمودن از حفظ تمام مدارک و معلومات مکمل محصلین در دیتابس دانشکده به همکاری معاونیت تدریسی.
 • نظارت از سؤالات کانکور سالانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی  و نظارت از جریان امتحانات کانکور و بررسی پارچه های امتحانات محصلین.
 • نظارت از سؤالات و پارچه های امتحانات اوسط سمستر و آخر سمستر ها و نظارت دقیق از جریان برگزاری امتحانات اوسط و آخر سمستر.
 • ارایه نظریات و پیشنهادات موثرو نوآوری ها جهت بهبود هرچه بیشتر امور دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 • دایر نمودن کنفرانسها و ورکشاپهای علمی در میان محصلین و استادان جهت ارتقای ظرفیت دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 • اشتراک در کنفرانسها و ورکشاپهای سایر دیپارتمنت های موسسه.
 • اشتراک در بازنگری نصاب تحصیلی موسسه .
 • رعایت سایر قوانین ؛ مقررات و لوایح موسسه.
 • تطبیق طرزالعمل تضمین کیفیت در دانشکده مربوطه جهت حل مشکلات و چالشها و حفظ کیفیت درسی.
 
قابلیت و ویژه گی ها:
داشتن سند ماستری  یا بالاتر در بخش مربوطه
داشتن تجربه کاری در بخش مربوطه.
آشنایی با برنامه های مایکروسافت آفس.
قابلیت مدیریت نیروی بشری.
قابلیت کار و  انعطاف پذیری در هر نوع شرایط.
 
راهنمایی برای درخواست:
درخواست دهنده گان واجد شرایط، خلص سوانح (CV) شان را همراه با نامه علاقمندی و کاپی اسناد تحصیلی شان قبل از تاریخ  هفتم حوت سال ۱۳۹۷ به آدرس آیمیل hr@borna.edu.af  و یا    academics@borna.edu.af ارسال نمایند.

Address: New city, Fayzabd

Badakhshan Afghanistan

Phone Number : +93706131020

+93786179596

Email: : info@borna.edu.af

         

         
Borna University © 2016 | All Rights Reserved.